Sale Seven Samurai 11 x 17 Movie Poster - Style C

Seven Samurai 11 x 17 Movie Poster - Style C

  • $ 19.95 $ 29.97
  • Availability: In Stock

Seven Samurai 11 x 17 Movie Poster - Style C Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Kuninori Kodo, Isao (Ko) Kimura, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Kato, Bokuzen Hidari, Kamatari (Keita) Fujiwara, Yoshio Kosugi, Yoshio Tsuchiya, Jun Tatara, Sojin, Kichijiro Ueda, Jun Tazaki, Keiji Sakakida, Keiko Tsushima, Gen Shimizu; DIRECTED BY: Akira Kurosawa; PRODUCER: Kingsley International, Toho Films Shojiro Motoki;

Related Products

Scroll To Top